Hoolekogu

Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on jälgida, et õppe-ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teha sellesuunalist koostööd lasteasutuse personaliga.

Lasteasutuse iga rühma laste vanemad valivad õppeaasta algul hoolekogu koosseisu oma esindaja. Lisaks neile nimetab valla- või linnavalitsus hoolekogu koosseisu ühe isiku, kes jälgib lasteasutuse tegevuse vastavust valla või linna huvidele. Juhataja esitab hoolekogu koosseisu valla- või linnavalitsusele kinnitamiseks ühe kuu jooksul õppeaasta algusest arvates.

Hoolekogu:
 • kuulab ära juhataja aruande lasteasutuse õppe- ja kasvatustegevusest ning majapidamisest;
 • annab juhatajale ja valla- või linnavalitsusele soovitusi lasteasutuse eelarve koostamisel ja eelarvevahendite otstarbekaks kasutamiseks;
 • teeb juhatajale ja valla- või linnavalitsusele ettepanekuid lastele soodsa arengukeskkonna tagamiseks;
 • osaleb oma esindaja (esindajate) kaudu juhataja vaba ametikoha täitmiseks korraldatud konkursi komisjoni töös;
 • otsustab lapse toidukulu päevamaksumuse;
 • otsustab teisi käesoleva seaduse või valla- või linnavolikogu otsusega hoolekogupädevusse antud küsimusi;
 • hoolekogul on õigus saada juhatajalt ning valla- või linnavalitsuselt oma tööks vajalikku informatsiooni;
 • oma töö korraldamiseks valib hoolekogu oma liikmete hulgast esimehe ja tema asetäitja;
 • hoolekogu töövorm on koosolek, mis toimub vähemalt üks kord kvartalis hoolekogu esimehe või juhataja ettepanekul.

TALLINNA TÄHEKESE  LASTEAIA  2015/16 õ.a. hoolekogu koosseis:
 1. TATJANA JAKOVLEVA, lapsevanem
 2. ANASTASSIA VOLODINA, lapsevanem
 3. OKSANA BÕŠUK, lapsevanem
 4. TINA POLTAVETS, lapsevanem
 5. ALEKSANDRA ŠERŠANOVA, lapsevanem
 6. SVETLANA JEGOROVA, lapsevanem
 7. MARINA BALAHNITŠJOVA, lapsevanem
 8. IRINA GRUDKINA, lapsevanem
 9. OLGA KAMP, lapsevanem
 10. KRISTINA PLETŠENKO, lapsevanem
 11. JEKATERINA BELOVA, lapsevanem
 12. TATJANA LUKJANETS, õpetajate esindaja
 13. IGOR KRAVTŠENKO, Mustamäe Linnaosa Valitsuse esindaja
 
Hoolekogu liikmete kontakte saab küsida direktori käest.
_____________________________________
Viimati uuendatud: 16.11.2015, O.Kolessen.